تبلیغات
EXCEL - Hour
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
10 تیر 91

Hour

10 تیر 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

این تابع زمان مورد نظر را از شما می گیرد و فقط ساعت آن را نمایش می دهد:

برای مثال:  
( "Hour("11:23:30=
نتیجه می دهد:
11

***

( ( "Hour(timevalue("11:23:30=
نتیجه می دهد:
11

***

(  Hour( 0.474652777777778=
نتیجه می دهد:
11