تبلیغات
EXCEL - + - * / )(
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
11 اردیبهشت 88

+ - * / )(

11 اردیبهشت 88

شما می توانید با نوشتن عملیات مورد نظر حاصل را بدست آورید. امّا با ید توجه داشته باشید که ابتدا علامت تساوی را بگذارید:

=((2+3)*4)/2       :        10