تبلیغات
EXCEL - second
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
25 تیر 91

second

25 تیر 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

این تابع زمان مورد نظر را از شما می گیرد و فقط ثانیه آن را نمایش می دهد:

برای مثال:  
( "second("11:23:30=
نتیجه می دهد:
30

***

( ( "second(timevalue("11:23:30=
نتیجه می دهد:
30

***

(  second( 0.474652777777778=
نتیجه می دهد:
30