تبلیغات
EXCEL - DateValue
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
5 مرداد 91

DateValue

5 مرداد 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

اکسل برای هر تاریخ و ساعتی که شما می نویسید ، سریال های مخصوصی دارد که آن را به شکل  و قالب تاریخ یا ساعت در می آورد. این تابع با گرفتن تاریخ این سربال را نشان می دهد.

برای مثال:

( "datevalue( "2010/11/6=

نتیجه می دهد: 40488