تبلیغات
EXCEL - INDIRECT
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
20 خرداد 91

INDIRECT

20 خرداد 91

موضوع :

سلام
تابع ایندایركت در مواقعی استفاده می شود كه ما عینا محتوای یك سلول را نیاز داریم . كه این هم بیشتر زمانی استفاده می شود كه بخواهیم مرجع فرمولی را بدون تغییر دادن فرمول استفاده كنیم . در موضوع بعد نحوه استفاده عملی از این فرمول را خواهیم گفت.

 AB C D
 1
 علی 2ی
 2 حسن 5 ف

       حسن=( INDIRECT (B2