تبلیغات
EXCEL - T
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
13 مرداد 91

T

13 مرداد 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

این تابع یک ورودی دارد که اگر آن ورودی متن باشد عیناً همان را نشان می دهد و داده ی منطقی یا عدد باشد "" ( خانه ی خالی ) نشان میدهد.  دقت فرمایید که اگر متن را بدون ارجاع به خانه ی دیگر در این تابع می نویسید حتماً داخل کوتیشن (") بگذارید. 

نکته : اگر در متنی که نوشته اید عدد هم باشد با آن عدد ها معامله ی متن می کند گویی یکی از کاراکتر ها و حروف متن شماست.

التماس دعا