تبلیغات
EXCEL - ROUNDDOWN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
20 شهریور 91

ROUNDDOWN

20 شهریور 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

این تابع مثل تابع round عمل می کند با این تفاوت که همیشه به سمت پایین گرد می کند ، یعنی اولین عدد کوچکتر از عدد مورد نظرتان را نمایش می دهد.

برای مثال: (ROUNDDOWN(23435.99;1=

نتیجه می دهد: 23435.9

ولی (ROUND(23435.99;1=
نتیجه می دهد: 23436